محاسبه کولر آبی مناسب برای محیط چگونه انجام میگیرد؟

محاسبه کولر آبی مناسب برای محیط چگونه  انجام میگیرد؟

باتوجه به آب و هوا در انتخاب کولر باید دقت کرد. در نقاط خشک کولر آبی بهتر از کولر گازی جواب میدهد. کولر ها را بر اساس ظرفیتشان میشناسند. ظرفیت کولر ها میتواند:500-2000-3000-3500-4000-4500-5000-7000-6500 و 12000 میتواند باشد.
ظرفیت کولر حجم هوایی است که کولر با پروانه اش از بیرون مکش کرده و به داخل ساختمان می فرستد (در یک دقیقه) و بر حسب فوت مکعب بر دقیقه بیان میشود..(CFM)

محاسبه کولر برای محیط مورد نظر
بر اساس طبقه محیط مورد نظر و با داشتن حجم اتاق با ضرایب زیر میتوانید کولر مناسب را مشخص کنید

برای طبقه اول هر متر مکعب از فضای اتاق ۱۲ فوت و برای فضای هال ۱۰ فوت مکعب در دقیقه لازم است.

برای طبقه میانی هر متر مکعب از فضای اتاق ۱۴ فوت و برای فضای هال ۱۰ فوت مکعب در دقیقه لازم است.

برای طبقه آخر هر متر مکعب از فضای اتاق ۱۷ فوت و برای فضای هال ۱۲ فوت مکعب در دقیقه لازم است.

به عنوان مثال:

ساختمان طبقه دوم با یک اتاق ۹ مترمربعی و هال ۲۴ مترمربعی و ارتفاع ۳ متر بدون فضای اضافه دیگر.

حجم اتاق ۲۷ متر مکعب * ۱۷ = ۴۵۹ فوت مکعب بر دقیقه

حجم اتاق ۷۲ متر مکعب * ۱۷ = ۱۲۲۴ فوت مکعب بر دقیقه

جمع ظرفیت مورد نیاز= ۱۶۸۳ فوت مکعب بر دقیقه

از مقادیر استاندارد بالا نزدیک ترین ظرفیت به ۱۶۸۳ انتخاب می شود:

کولر انتخابی CFM: 2000

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

با ما تماس بگیرید 09131928191